logo logo

شهر هیدج در استان زنجان در بخش مركزی شهرستان ابهر در 75 كیلومتری شرق زنجان در عرض جغرافیایی 36 درجه و 15 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 49 درجه و 7دقیقه در دشت وسیع زنجان- ابهر با روند شمال غربی جنوب شرقی بین ارتفاعات طارم از شمال شرقی كوههای سلطانیه از جنوب و جنوب غرب كه عارضه سطح الا رض خاص قابل توجهی در آن وجود ندارد واقع شده واز گذشته از كانونهای مهم جمعیتی استان بوده ، از نظر تاریخ جوان است مورخ نامی مغول حمدا ... مستوفی كه در نیمه اول قرن هشتم كتب تاریخی خود را تالیف كرده است با همه ی احاطه و اشرافی كه به منطقه داشته اسمی از هیدج نبرده است . در خصوص وجه تسمیه ی شهر هیدج اینگونه گفته شده كه در اصل هودج بوده و در اثر استعمال عامیانه « واو» به « یاء » تبدیل شده است در كتاب تاریخ زنجان موسوی آمده است كه یكی از خوانین كه آثار سنگ قبرش در این شهر موجود است قبل از آبادی آنجا با كجاوه ی زرّین [ هودج] در حال حركت از این محل بوده است كه كسالتی به خاتون عارض می شود به ناچار از هودج نزول كرده ، خیمه و خرگاهی می زنند تا بلكه كسالت بر طرف و عارضه بهبودی یابد ، ولی نو عروس ، جهان خانم در این محل – كه بین اهالی هیدج به حی مردان معروف است – فوت می نماید . واز آن روی اینجا به هودج معروف وبعد ها به هیدج تغییر می یابد.

مرحوم حكیم هیدجی در دیوان خود به طرز بدیعی از زادگاهش یاد می كند

مرا جایگه صفحه ی هیدج است          كه بر نو عروس جهان هودج است

 

مساحت این شهر در حدود5كیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا 1600متر می باشد . به دلیل وجود شیبب و كوههای شمالی و جنوبی این شهر دارای منابع آب غنی و رودخانه های متعددی می باشد وبه دلیل وجود منابع آب سطحی و زیر زمینی فعالیت های كشاورزی رونق زیادی دارد و به لحاظ آب هوایی جزءاقلیم خیلی سرد .معتدل می باشد.

این شهر به لحاظ تقسیمات سیاسی اداری در دهه های گذشته دچار تحولاتی گردیده ، به طوری كه از سال1357جزء شهرستان ابهر بوده و با تغییراتی كه در سال1376در تقسیمات سیاسی اداری شهرستان رخ دادخرمدره از ابهر منتزع و با الحاق شهر هیدج و روستا ههای همجوار شهرستان جدیدی بدون لحاظ كردن ویزگی های طبیعی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شكل گرفت بار دیگر در سال 1378 این شهر از شهرستان خرمدره منتزع وبه شهرستان ابهر الحاق گردید.

بابه وجود آمدناین تغییر و تحولات در تقسیمات سیاسی اداری منطقه و تغییر مرزها و رقابت بین شهرهای منطقه بویژه مراكز این دو شهرستان ، هیدج به دلیل شرایط ذكر شده دچار دستخوش تغییرات و مشكلات و عقب ماندگی هایی در خصوص زیر ساخت های اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی گردید. به طوری كه شهر هیدج از قدیم الایام به عنوان مركز تجاری و خدماتی و فرهنگی منطقه عمل می نمود و حوزه نفوذ آن نه تنها شهرها و روستا ههای همجوار بلكه مناطق خدابنده ، سلطانیه و طارم را نیز شا مل می شد.